ရော်ဘာကြိတ်စက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ပစ္စည်းအတွက် အထူးစားသုံးနိုင်သော ပစ္စည်းများ